Previous Frame Next Frame
 • Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Read more
  1
 • Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Read more
  2
 • Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Read more
  3
 • Model 1
 • Model 1
 • Model 1

27个科技感十足的仪表盘PSD免费打包下载

No Comments

 27个科技感十足的仪表盘PSD免费打包下载
 27个科技感十足的仪表盘PSD免费打包下载
 者按:无论是年终报告还是月末总结,有数据支撑的PPPT/图文都会给你的工作成果加分。但是只会用直方图和条形图可不是设计师的风格,如何酷炫地展示数据变化?今天这组PSD绝对能满足你的需求!27个不同样式风格的仪表盘PSD,全部可编辑,上手即用,别错过了!

Categories: 平面设计

PS合成幽暗森林中发光的鬼屋教程

No Comments

 PS合成幽暗森林中发光的鬼屋教程
 PS合成幽暗森林中发光的鬼屋教程
 效果图用到的素材虽然不多,不过合成的时候在细节部分下了很多功夫。如:房子添加到森林的时候,需要用蒙版等控制房子显示的部分,并细调好颜色;为了模拟出夜色效果,还需给房子窗户增加灯光效果;后期还加入了一些恐怖相关的元素,并加强局部光感让整个作品更加有恐怖感。
 1、用PS软件打开房子的图片,然后我们将需要的部份抠出来,进行重新构图。
 2、我们将抠出的图层,复制到新图层。找到图层–新建—-图层—-通过拷贝的图层,快捷键是ctrl+J。然后删除原图层,这样做的目的是为了保持新建图层的干净,防止原图层中未处理的部份干扰图。
 3、将房子的门复制到新的图层,然后编辑—变换–水平翻转,将房子的门放置到第一个窗子的位置。
 4、为了配合森林中的黑暗效果,我们需要将房子的玻璃、光线给遮挡。
 a.将我们复制出的门的图层先隐藏。
 b.选择第二个窗子,然后将第二个窗子的上半部份复制出来,建立一个新的名为窗子的图层。
 c.将窗子的图层进行复制到各个窗子,注意:每个窗子需要复制一个图层,并覆盖所有的窗子和玻璃。可以使用编辑–变换–扭曲命令,以达到完美的效果。
 5、房子的编辑基本结束,我们可以准备将房子放置到黑暗的森林里去了。将以上步骤进行保存,保存为”房子.PSD”文件,以方便我们后续调整。
 6、打开PS,将房子.psd放入黑暗森林的背景之中。让房子.psd成为黑暗森林的一个图层。文件–置入。
 7、复制黑暗森林的图层,大家还记得那个叫快捷的家伙吗,不是酒店,开房后遗症?CTRL+J。将新复制的黑暗森林图层,放在置入的房子图层之上。
 8、在面板上找到通道,在通道中调整RGB三色的亮度,分别对RGB三个通道进行亮度调整。然后回到图层面板,在复制的黑暗森林上按住ALT键,建立一个蒙版。
 9、树是不透明的,现在树是半透明的,为确保房子部份的树木真实,我们现在需要对他们进行调整。在蒙版上进行色阶调整。图像–调整–色阶,拉动右边的色阶钮,以使房子可以透过树木。
 10、一些树干应该是房子的后面,可是现在仍然是可见的,那么现在就需要对他们进行调整。使用画笔在蒙版上进行调整,使用软边画笔,不透明度设置为10%,颜色为黑色,我们慢慢的进行调整,多次进行调整,直到树木部份不可见。
 11、复制刚刚使用笔刷的图层,使林层效果增强,并设置为正片叠底,不透明度调整为66%。然后使用黑色软边画笔,在蒙版上进行描写,使门可见。
 12、现在调整图片中大气的影响,图像–调整–照片滤镜,添加一个照片滤镜,滤镜设置为深蓝色,浓度为33%。

Categories: 平面设计